biohospodarstvi.cz

Osevní plán 2023

V roce 2023 zaujímají největší plochu v osevním plánu našeho pole DPB 1205/4 jetelotrávy, které dodávají do půdy dusík, zlepšují strukturu půdy a pomáhají v boji s plevelem. Zbytek patří obilovinám, bramborám, máku a zelenině.

Plodiny a výměry

PlodinaVýměra
žito Daňkovské Amber0.41 ha
pšenice Poesie0.44 ha
brambor Primarosa 0.050 ha
brambor Camelia 0.040 ha
cibule Všetana0,002 ha
česnek Dukát 0.003 ha
mák Maraton0.005 ha
jetelotráva 0.85 ha
žito lesní Lesan0.06 ha
kmín Prochan0.1 ha
pšenice Astrid0.11 ha

Plánek výsevů

Rozlišení: 1 řádek ~ 6 metrů, 1 sloupec ~ 2,5 metru

      (72 m)
┌────────────────────────────┐
│ z e l e n ý  ú h o r  │
│ n e k t a r o d á r n ý  │ 0,12 ha (17 m) 
│    ( 2 0 2 3 )     │ 
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,35 ha (49 m)
│     ( 2 0 2 2 )    │
│              │
├────────────────────────────┤
│   ž i t o  l e s n í  │
│      k m í n     │
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,28 ha (39 m)
│    p š e n i c e    │ 
│     ( 2 0 2 3 )    │ 
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│              │
│              │ 
│     ž i t o      │ 0,39 ha (55 m)
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │ 
├────────────────────────────┴────────────┐
│                     │
│                     │                   
│                     │                                 
│     j e t e l o t r á v a     │
│        ( 2 0 2 1 )        │ 0,40 ha (44 m)
│                     │                   
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤                   
│   brambory + zelenina + mák     │ 0,12 ha (14 m)
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│        p š e n i c e       │ 0,39 ha (44 m)
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
└─────────────────────────────────────────┘
       (90 m resp. 98 m)