biohospodarstvi.cz

Popis podniku


Jméno (včetně titulů): Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D.
Odpovědná osoba: Marek Drápal
IČO: 05920906
Adresa sídla: Rychnovská 124, Kokonín, 46801
Datum zahájení přechodného období: 11.4.2017
Datum zahájení BIO: 11.4.2019

Přechod na ekologický způsob hospodaření

Podnik se nachází v podhůří Jizerských hor v nadmořské výšce cca 550 metrů nad mořem. Plocha obdělávaných pozemků je malá, jedná se o hospodaření primárně samozásobitelského charakteru s prodejem přebytků (brambory, mrkev, ...). V blízkosti se nenachází žádný výrazný průmyslový znečišťovatel, hranice CHKO Jizerské Hory je velmi blízko. Hlavní pěstitelské pozemky (orná půda) se nacházejí na mírně svažitém jižním svahu na kraji katastrálního území Kokonín a jsou v majetku podniku. TTP jsou v nájmu a jsou využívány především k zajištění krmiv zájmového chovu zvířat.

Zaměření podniku

Pěstování tržních plodin a zeleniny na orné půdě bez chovu zvířat, pěstování ovoce.

Podmínky hospodaření

Rostlinná produkce

 • Soupis pozemků v LPIS: viz LPIS
 • Soupis pozemků mimo LPIS
 • Soupis rybníků
 • Mapa s vyznačením pozemků a rybníků
 • Datum poslední aplikace nepovolených přípravků na pozemcích
 • Způsob hospodaření: Pro hnojení orné půdy jsou používána statková hnojiva od místního malochovatele skotu a jetelotravní směsky a další rostliny vázající vzdušný dusík. Osevní sled je plánován jako pětiletý. V přechodném období je počítáno s vyšším podílem jetelotravní směsky z důvodu potlačení vytrvalých plevelů, zejména pýru a pcháče. K potlačení plevelů a chorob je využívána podzimní orba a pravidelné sečení jetelotravní směsky. V okopaninách se provádí vícenásobná proorávka nebo plečkování. Tam kde se to jeví jako účelné jsou plevele likvidovány ruční okopávkou a vytrháváním. Plísně a škůdci jsou potlačovány povolenými biologickými preparáty na bázi symbiotických hub, výtažků z řas, bakterií atp.
 • Omezení rizika kontaminace nepovolenými látkami
Některé pozemky podniku sousedí s konvenčně obhospodařovanými plochami. Tam kde dochází k použití hnojiv, pesticidů či herbicidů je postupně budována mez z keřů původních na území ČR. Souběžně s mezí byla vybudována zatravněná cesta, která dále zvyšuje vzdálenost mezi konvenční a ekologickou produkcí a současně tvoří ochranou funkci do doby, než dojde k zapojení porostu keřů resp. jejich výsadbě v plné délce. Pokud jde o průmyslové provozy nehrozí žádné bezprostřední riziko kontaminace. Podnik hospodaří výhradně v ekologickém režimu, konvenční zemědělství není provozováno.

Koordinace rostlinné a živočišné produkce

V současné době se podnik zabývá pouze rostlinou výrobou. Živočišná výroba je pouze na úrovni zájmového chovu. Do budoucna se počítá s postupným převodem zájmového chovu na plnohodnotnou ekologickou živočišnou produkci.

Plán aplikace statkových hnojiv

Plán aplikace povolených hnojiv, způsob vedení evidence papírovou formou.

Hospodářské budovy, sklady a stavby

Plán hospodářství/střediska

Mechanizační prostředky

V majetku podniku je sazeč a proorávač brambor. Ostatní služby jako orba, secí kombinace či rozmetání hnoje jsou zajišťovány nákupem služeb.

Personální zajištění

Podnik nemá žádné zaměstnance, jedná se o rodinnou farmu. Příležitostně jsou využíváni dobrovolníci a zaměstnáváni pomocníci na dohodu o provedení práce. Odpovědnou osobou je Marek Drápal. Konvenční výroba neprobíhá.

Výroba biopotravin, krmiv a osiv, faremní zpracování a prodej ze dvora

Zpracovatelské kapacity bioproduktů nejsou. Produkty jsou prodávány konečným zákazníkům.

Vlastní kontrolní systém – Praktická a bezpečnostní opatření

 • Kontrolu rostlinné výroby provádím v době vegetace nejméně jedenkrát za týden. Při kontrole posuzuji vláhu, růst, zdravotní stav, zralost, zaplevelenost, neporušenost, potřebu agrotechnických opatření, zda pozemek někdo nepoškodil, nebo jinak nevyužil. Mimo vegetační období provádím kontrolu jedenkrát za měsíc. Posuzuji stav pozemku, zda někdo něco na pozemku neodložil, nebo jinak nevyužil atd. Podle skutečně zjištěného stavu přijímám praktická opatření se záznamem o provedení nápravy.
 • Kontrola skladů – čistota (seník, stodola, půdy, sýpka, sklep, hnojník, močůvková jímka, pozor na skladování nepovolených přípravků a hnojiv) je prováděna denně současně s odběrem krmiva pro zvířata. Při této kontrole sleduji množství, zda nedochází ke zcizování, plnění protipožárních opatření, kvalitu skladovaných produktů, zda nedochází ke znehodnocení uložených produktů, zaplísnění, zatékání ze střech, nebo k jinému poškozování, např. skladištními škůdci nebo poškozování vod a životního prostředí atd. Skladová evidence, označení BIO, PO, K – oddělené skladování k zabránění smíchání nebo záměny produktů. Podle skutečně zjištěného stavu přijímám praktická opatření.
 • Kontrolu vstupů (nákupů) provádím průběžně při nákupu a přejímce. Posuzuji především složení, zda je dodávaný produkt ve shodě se  zákonem a Nařízením rady o EZ, zda je použitelný v EZ, průvodní certifikáty (jejich platnost a přílohy), požadovanou kvalitu, množství, označování, balení, neporušenost plomby, dokladovost. O kontrole se vždy provede záznam na příjmovém dokladu.
 • Kontrola při prodeji je prováděna průběžně při uskutečnění prodeje. Posuzuje se především, zda prodávaný produkt souhlasí s požadavky zákazníka, množství, kvalita, dokladovost, balení, označení produktu (přechodné období-PO, BIO, kód kontrolní organizace CZ-BIO-003, kopie osvědčení o původu bioproduktu - platný certifikát s přílohou), u zvířat podmínky, v jakých budou přepravována a dále chována, aby nestrádala atd.
 • Pokud se zjistí podezření na nesoulad s Nařízením Rady, ihned, bez zbytečného odkladu oznámím tuto skutečnost telefonicky (606 605 728), případně E-mailem Biokontu a dál plně spolupracuji. Pokud se podezření potvrdí, vyrozumím odběratele a provedu stažení všech produktů nebo odstraním označení ekologické produkce, které nevyhovují Nařízení Rady u všech odběratelů. Potom se provede finanční vyrovnání a pošlu písemné zdůvodnění a vysvětlení zjištěného nesouladu s Nařízením Rady. Podle skutečně zjištěného stavu přijímám další potřebná bezpečnostní opatření.
 • Odběr vzorků se provádí u bioproduktů/biopotravin/vstupů v případě podezření na kontaminaci nepovolenými látkami, záměnu nebo smísení s konvenčním produktem a oznámí se Biokontu.
 • Oznámení změn. Pokud nastane v činnosti našeho podniku jakákoliv změna, oznámím tuto novou skutečnost písemně, bez zbytečného odkladu Biokontu (F-159).
 • Účetní záznamy, záznamy o skladové evidenci, o zvířatech a veškerá povinná evidence musí být k dispozici v jednotce umožňující kontrolu, uchování pro kontrolu EZ min. 5 let (evidence o hnojení a POR min. 10 let).
 • Všechny kontroly a záznamy provádím osobně. O provedených praktických a bezpečnostních opatřeních vypracuji záznam, který předkládám při kontrole.

Vypracoval: Marek Drápal
Datum: 11.4.2017