Popis podniku


Jméno (včetně titulů): Ing. Marek Drápal, Ph.D.
Odpovědná osoba: Marek Drápal
IČO: 05920906
Adresa sídla: Rychnovská 124, Kokonín, 46801
Datum zahájení přechodného období: 11.4.2017
Datum zahájení BIO:

Přechod na ekologický způsob hospodaření

Podnik se nachází v podhůří Jizerských hor v nadmořské výšce cca 550 metrů nad mořem. Plocha obdělávaných pozemků je malá, jedná se o hospodaření primárně samozásobitelského charakteru s prodejem přebytků (brambory, mrkev, ...). V blízkosti se nenachází žádný výrazný průmyslový znečišťovatel, hranice CHKO Jizerské Hory je velmi blízko. Hlavní pěstitelské pozemky (orná půda) se nacházejí na mírně svažitém jižním svahu na kraji katastrálního území Kokonín a jsou v majetku podniku. TTP jsou v nájmu a jsou využívány především k zajištění krmiv zájmového chovu zvířat.

Zaměření podniku

Pěstování tržních plodin a zeleniny na orné půdě bez chovu zvířat, pěstování ovoce.

Podmínky hospodaření

Rostlinná produkce

Některé pozemky podniku sousedí s konvenčně obhospodařovanými plochami. Tam kde dochází k použití hnojiv, pesticidů či herbicidů je postupně budována mez z keřů původních na území ČR. Souběžně s mezí byla vybudována zatravněná cesta, která dále zvyšuje vzdálenost mezi konvenční a ekologickou produkcí a současně tvoří ochranou funkci do doby, než dojde k zapojení porostu keřů resp. jejich výsadbě v plné délce. Pokud jde o průmyslové provozy nehrozí žádné bezprostřední riziko kontaminace. Podnik hospodaří výhradně v ekologickém režimu, konvenční zemědělství není provozováno.

Koordinace rostlinné a živočišné produkce

V současné době se podnik zabývá pouze rostlinou výrobou. Živočišná výroba je pouze na úrovni zájmového chovu. Do budoucna se počítá s postupným převodem zájmového chovu na plnohodnotnou ekologickou živočišnou produkci.

Plán aplikace statkových hnojiv

Plán aplikace povolených hnojiv, způsob vedení evidence papírovou formou.

Hospodářské budovy, sklady a stavby

Plán hospodářství/střediska

Mechanizační prostředky

V majetku podniku je sazeč a proorávač brambor. Ostatní služby jako orba, secí kombinace či rozmetání hnoje jsou zajišťovány nákupem služeb.

Personální zajištění

Podnik nemá žádné zaměstnance, jedná se o rodinnou farmu. Příležitostně jsou využíváni dobrovolníci a zaměstnáváni pomocníci na dohodu o provedení práce. Odpovědnou osobou je Marek Drápal. Konvenční výroba neprobíhá.

Výroba biopotravin, krmiv a osiv, faremní zpracování a prodej ze dvora

Zpracovatelské kapacity bioproduktů nejsou. Produkty jsou prodávány konečným zákazníkům.

Vlastní kontrolní systém – Praktická a bezpečnostní opatření


Vypracoval: Marek Drápal
Datum: 11.4.2017